top of page

לליכודניקים החדשים - הקבוצה הדמוקרטית שתי מטרות על:

דאגה לאינטרסים הכלכליים של מעמד הביניים, על רקע המצוקות ששיקפה מחאת קיץ 2011. זאת, מתוך אמונה שמעמד ביניים חזק הוא בסיס לכלכלה מתפקדת ולדמוקרטיה יציבה.

שמירה על דמוקרטיה ליברלית, התואמת את רוח מגילת העצמאות וחוקת הליכוד.

אנו נתמוך בהקמת ממשלת מרכז ליברלית-ציונית, שתוכל לממש את רצונם של רוב אנשי המרכז הפוליטי.

שמירה על דמוקרטיה ליברלית

הבטחת זכויות האדם והאזרח, חופש המצפון, חופש הביטוי, חרות הפרט, שוויון זכויות והזדמנות כל אזרחי המדינה ומניעת כל אפליה על רקע מין, גזע, עדה, דת, נטייה מינית, מעמד או השקפה (מתוך חוקת הליכוד).
 

אנו מאמינים בשמירה על זכויות האדם כערך ראשון במעלה בחברה דמוקרטית ובהבטחת שוויון זכויות ושוויון הזדמנויות לכל אזרחי המדינה. מכיוון שכך, אנו מתנגדים נחרצות ליוזמות חקיקה שמהותן ניגוח מיעוטים וקיפוח כבוד האדם וזכויותיו הבסיסיות. כמו כן, ניאבק באפליה ממסדית כלפי נשים, שמעוגנת בחקיקה ובמדיניות הרשויות הממשלתיות. עוד אנו מאמינים בשמירה על חופש הביטוי - גם כאשר מדובר בביטויים מקוממים ומרגיזים של גורמים שאין לגביהם קונצנזוס - שכן חופש הביטוי הוא נשמת אפה של הדמוקרטיה. כפועל יוצא של חופש הביטוי, אנו מתנגדים להגבלת חופש ההתאגדות והמחאה.
 
אנו סבורים כי יש לחתור להסדר של אי-הפללה של השימוש הפרטי בקנאביס. המצב הקיים פוגע קשות בחופש הפרט, וכן מביא לבזבוז כספי ציבור רבים ומיותרים.

דאגה לאינטרסים הכלכליים של מעמד הבינייםלהשקפתנו, הבעיה המרכזית במשק כיום היא העדפת האינטרסים הצרים של קבוצות מובחנות על פני האינטרסים של כלל הציבור ושל המשק. אנו מתבוננים בחרדה כיצד קבוצות הלחץ נוגסות לעצמן נתחים בעידודם הנלהב של נבחרי הציבור, כאשר כולם כאחד חוגגים על חשבון כספי הציבור מבלי לתת את הדעת על ההשפעה העתידית.

הורדת יוקר המחיה

אנו תומכים בהפעלת אמצעים אחראיים להורדת יוקר המחיה במשק. אמצעי מרכזי לכך הוא צמצום הריכוזיות במשק – הגברת התחרות והשקיפות, הסרת חסמים לכלכלה חופשית המאפשרת תחרות יעילה, למשל ע"י הפחתת המכסים על ייבוא. טיפול יסודי בסוגיית הבלתי מועסקים במשק ושוויון בנטל
 

אחד ה"בורות" העיקריים בכלכלה הישראלית הוא קיומם של סקטורים שאינם עובדים, אינם משלמים מסים ולא נושאים בנטל הכלכלי. יש לעודד בכל דרך יציאה לעבודה של סקטורים אלה – למשל על ידי עידוד לימודים גבוהים והכשרות מקצועיות -  ובמקביל להפחית את התמריצים הקיימים שלא לעבוד, ולחיות על חשבון הסקטורים המשלמים. דרך מרכזית אחרת היא הפסקה מוחלטת של מימון מגזרי חינוך שלא מלמדים לימודי ליבה, ובכך מייצרים בוגרים שלא מסוגלים לקחת חלק בכלכלה המודרנית.
כמו כן, אנו קוראים למעבר הדרגתי להסדר שוויוני באשר לנטל השירות בצבא ובשירות אזרחי, לכל הסקטורים.

הפחתת כוחם הבלתי-מידתי של הועדים הגדולים במשק
 

אנו סבורים שהועדים הגדולים במגזר הציבורי במשק צברו כוח בלתי מידתי, בין השאר בזכות התפקדות למפלגות. כוח זה מתבטא בחריגות שכר, תנאים מופלגים, חסינות מפני רפורמות מבניות, ופגיעה במידת התחרותיות של המשק הישראלי. איננו מתנגדים לקיומה של עבודה מאורגנת, אך אנו מאמינים כי עליה להתנהל באחריות, במנותק מהמערכת הפוליטית, ומבלי לפגוע במידת התחרותיות והיעילות של המשק הישראלי. לשם כך נדרשת עמידה נחושה של המערכת הפוליטית כנגד לחציהם של הוועדים הגדולים, ובמקביל לכך שיתוף פעולה רחב יותר בין משרדי הממשלה לבין ההסתדרות והבנה עמוקה של הוועדים לגבי אחריותם למצב המשק כולו.   

טיפוח חינוך מודרני איכותי  - לפי המתווה של "חינוך ישראלי" וחינוך לדמוקרטיה
 

התדרדרות רמת החינוך הציבורי בישראל הפכה ל"מכת מדינה", הפוגעת בכלכלה ובאופייה הדמוקרטי של המדינה גם יחד. אנו מאמינים ברפורמה מקיפה של תפיסת ניהול החינוך בארץ, כגון המתווה שמציגה תנועת "חינוך ישראלי". 

מעבר לכך אנו מאמינים בחשיבות העליונה של החינוך לדמוקרטיה. במובנה העמוק: חינוך לשוויון, לזכויות אדם ולהכרת השונה. ללא חינוך לדמוקרטיה, תמשיך ההתדרדרות בערכים הדמוקרטיים המורגשת בימים אלה בישראל.

​​שמירה על כללי המשחק הדמוקרטיים וחתירה לקידום תהליך לכינון חוקה בהסכמה רחבה ככל האפשר
 

אנו מאמינים שכינון חוקה לישראל יהיה אבן דרך בשמירה על זכויות האדם, וכן בהבטחת עתידה של ישראל כדמוקרטיה ליברלית המשמרת את זכויות האדם.
 

אנו מתנגדים לחלוטין לנסיונות לפעול בניגוד לכללי המשחק הדמוקרטיים – שינוי כללי המשחק וחוקי היסוד בהתאם לנוחות הפוליטית המזדמנת, חקיקה פרסונאלית ורטרואקטיבית. על כללי המשחק להיות יציבים, וכאשר נעשים שינויים, שינויים אלה חייבים לחול רק על השלטון הבא.

שמירה בלתי מתפשרת על שלטון החוק ומעמדו של בית המשפט
 

אנו מאמינים כי שמירה על הדמוקרטיה מחייבת שמירה בלתי מתפשרת על שלטון החוק – קיום החוק ואכיפתו ללא כחל וסרק. כמו כן, בתור המוסד שאחראי על הגבלת כוחה של הרשות המחוקקת והרשות המבצעת מפני שכרון כח – אנו מאמינים בשמירה על מעמדו של בית המשפט, ובפרט של בית המשפט העליון, ומתנגדים לכל נסיון לפגוע בכוחו ובסמכויותיו, שהן קריטיות לדמוקרטיה הישראלית. אין זה אומר, כמובן, שמערכת המשפט חפה מבעיות. יש לדאוג לשפר ולתקן את התקלות במערכת המשפט, אך זאת מתוך רצון כן לשפר ולחזק אותה – ולא להחליש אותה, או להפכה לפוליטית.

מניעת כפייה דתית, תוך שמירה על חופש הדת של כל הדתות והזרמים
 

אנו מתנגדים בחריפות לכפייה דתית מכל סוג שהוא מחד, ובשמירה על זכותם של אנשים דתיים לקיים את דתם מאידך. אי לכך אנו נתמוך בקיום תחבורה ציבורית בשבת באזורים חילוניים. אנו נתמוך בהחלת הסדרים של נישואים וגירושין אזרחיים. כמו כן, נתנגד לכל יוזמה לחזק את אחיזתו של הממסד הדתי בחיי האזרחים שאינם בוחרים בכך. אנו נדגול בשוויון מוחלט של המעמד הרשמי והתקציבי של הזרמים המקופחים כיום ביהדות, לעומת המונופול של הזרם האורתודוכסי.
יש להדגיש כי אנו דוגלים במדיניות של אפס סובלנות באשר לפגיעה באוכלוסיות על רקע דתי - הדרת נשים, גזענות כלפי לא-יהודים, רדיפה והסתה כלפי הקהילה הגאה, וכדומה. חופש הדת אינו מצדיק פגיעה בזכויות האחר לכבוד ולשוויון. 

הערה באשר לתחום המדיני

אנו לא עוסקים בנושאים מדיניים (עתיד שטחי יהודה ושומרון, המשא ומתן עם הפלסטינים וכו'). להשקפתנו, בהקשר זה ההפרדה ימין-שמאל היא ברובה מלאכותית. בשל המחלוקת העיקרית הזאת לא טופלו נושאים חשובים בשנים האחרונות, והזנחתם זועקת לשמיים. מעבר לכך, אנו מאמינים שבליכוד יש מקום לקשת לגיטימית של דעות בנושא זה, בעיקר לאור העמדות אותן משמיע בשנים האחרונות ראש הממשלה. כך או אחרת, אנו מאמינים שככל שפתרון בנושא זה הוא בר השגה, רק ממשלת מרכז ציונית-ליברלית תוכל להביא להסכמה לאומית רחבה שתאפשר להוציא פתרון כזה אל הפועל.

bottom of page